Stanovy MRS, z. s. - MRS, z. s. pobočný spolek Vyškov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Úplné znění stanov spolku Moravský rybářský svaz, z.s. (platné od 12. 6. 2021)

Tento dokument může obsahovat chyby vzniklé přepisem, proto je zde
i odkaz na oficiální znění Stanov MRS, z. s. (otevře se pdf soubor z www stránek MRS, z. s.)


PREAMBULE

Moravský rybářský svaz, z.s. (zapsaný spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek pobočných spolků zapsaných ve spolkovém rejstříku, který vznikl jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, odštěpením od Českého rybářského svazu na základě vůle a rozhodnutí organizačních jednotek Českého rybářského svazu působících na území někdejšího Jihomoravského kraje. Moravský rybářský svaz, z.s. se s účinností od 1. 1. 2014 považuje za spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).Č Á S T     P R V N Í
VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ


§ 1
Základní ustanovení


(1)   Název:  Moravský rybářský svaz, z.s.
(2)   Sídlo:    Soběšická 1325/83, 614 00 Brno
(3)   Moravský rybářský svaz, z.s. (dále jen „Svaz“) je spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 256 a má přiděleno identifikační číslo 004 34 159.
(4)   Právní povaha Svazu se řídí OZ a těmito stanovami (dále jen „Stanovy“), jejichž úplné znění je uloženo v sídle Svazu.

§ 2
Poslání Svazu


Posláním (účelem) Svazu je zejména:
        a)   spolčování občanů vedených společným zájmem o rybářství ve smyslu právních předpisů upravujících rybářství,
        b)   uplatňování společného zájmu pobočných spolků jakožto organizačních jednotek Svazu,
        c)   podílení se na ochraně přírody, krajiny a životního prostředí,
        d)   podílení se na mimoškolní výchově dětí a mládeže na úseku rybářství, ochrany přírody, krajiny a životního prostředí,
        e)   rozvíjení a popularizování rybářství a rybářského sportu.

§ 3
Hlavní činnost a vedlejší hospodářská činnost Svazu


(1)   Hlavní činností Svazu je naplňování poslání a plnění úkolů vymezených ve Stanovách. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost není hlavní činností Svazu ani jeho organizačních jednotek.
(2)   Hlavní činnost Svazu a jeho organizačních jednotek může být financována především z členských příspěvků, příjmů za prodej povolenek k lovu ryb a vodních organizmů, příjmů z prodeje rybích násad a tržních ryb, grantů a dotací, darů a zisku z vedlejší hospodářské činnosti.
(3)   Svaz a jeho organizační jednotky mohou vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost pouze za účelem podpory hlavní činnosti nebo hospodárného využití spolkového majetku..
(4)   Zisk z činnosti Svazu a jeho organizačních jednotek lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Svazu a organizačních jednotek.
(5)   Předmětem vedlejší hospodářské činnosti Svazu nebo pobočných spolků může být:
        a)   pořádání odborných, společenských a sportovních akcí v oboru rybářství,
        b)   výroba rybích násad a tržních ryb za účelem jejich prodeje,
        c)   živnostenské podnikání v rozsahu seznamu živností s obory činností tvořícího nedílnou přílohu č. 1 těchto Stanov.

§ 4
Úkoly Svazu a jejich plnění


(1)   Svaz při naplňování svého poslání zejména:
        a)   řádně hospodaří v rybářských revírech, v nichž mu nebo jeho organizačním jednotkám byl povolen výkon rybářského práva, plní stanovené podmínky a hospodářské ukazatele a soustavně pečuje o zvelebování rybářství na těchto revírech,
        b)   v zájmu řádného hospodaření v rybářských revírech zřizuje a provozuje rybníky a zvláštní rybochovná zařízení,
        c)   zajišťuje ochranu rybářství v rybářských revírech a rybnících, zejména ochranu ryb a jiných vodních živočichů před nepříznivými vlivy a před škodlivými zásahy lidí, jakož i ochranu rybářských zařízení. Za tím účelem navrhuje příslušným orgánům státní správy rybářství ustanovení rybářské stráže. V případě potřeby může zajišťovat výkon působnosti rybářské stráže na profesionálním základu,
        d)   usiluje o čistotu vod a ekologickou udržitelnost vodních společenstev, zajišťuje prevenci proti vlivům škodlivým rybářství a podílí se na odstraňování jejich následků,
        e)   vyrábí rybí násady pro zarybňování rybářských revírů, v nichž mu nebo jeho organizačním jednotkám byl povolen výkon rybářského práva,
        f)   vyrábí rybí násady a tržní ryby za účelem jejich prodeje,
        g)   provozuje vedlejší hospodářskou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Stanovami,
        h)   umožňuje svým členům podílet se na výkonu rybářského práva, zejména na sportovním rybolovu a rozvíjí jejich zájem o rybářství a o rozšiřování jejich znalostí v tomto oboru,
        i)   získává a organizuje mládež pro spolkovou činnost, umožňuje jí podílet se na výkonu rybářského práva a zajišťuje její odborné vedení a výchovu,
        j)   zajišťuje zvyšování odborné a kulturní úrovně svých členů a funkcionářů, vede své členy k respektování právních předpisů, k ochraně přírody, krajiny a životního prostředí a k účasti na obecně prospěšných činnostech,
        k)   podílí se na rozvoji a popularizaci rybářského sportu, zejména na organizaci sportovních soutěží v lovu ryb udicí (LRU) a rybolovné technice (RT) na všech organizačních stupních, včetně reprezentace České republiky.
(2)   Svaz k plnění svých úkolů zejména:
        a)   využívá efektivních forem společného hospodaření a rybolovu,
        b)   zřizuje anebo získává do svého vlastnictví či užívání rybníky k chovu násad a generačních ryb, zřizuje a provozuje zařízení pro umělý chov ryb a jiná rybochovná zařízení,
        c)   propaguje, popularizuje a pomáhá uvádět do praxe nejnovější poznatky v oboru rybářství,
        d)   organizačním jednotkám Svazu i jeho členům poskytuje odborné služby, včetně nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybňování rybářských revírů,
        e)   zřizuje poradní sbory a komise jako pomocné orgány složené z odborníků,
        f)   organizuje školení, přednášky, besedy, zájezdy, exkurze, soutěže a výstavy,
        g)   zajišťuje odbornou přípravu svých členů i jiných zájemců za účelem splnění předepsaných kvalifikačních předpokladů pro získání prvního rybářského lístku a na základě příslušného pověření vydává osvědčení o získané kvalifikaci,
        h)   zřizuje rybářské kroužky pro nezletilé členy,
        i)   spolupracuje s odbornými časopisy v oboru rybářství, případně vydává vlastní periodické a jiné publikace,
        j)   spolupracuje se státními orgány, politickými stranami a spolky ve všech oblastech souvisejících s posláním Svazu, zejména v otázkách ochrany rybářství, přírody, krajiny a životního prostředí,
        k)   spolupracuje s Českým rybářským svazem, s dalšími rybářskými subjekty a s odbornými rybářskými institucemi, především za účelem rozvoje sportovního rybářství,
        l)   navazuje a rozvíjí přátelské vztahy se zahraničními rybářskými institucemi. V rámci spolupráce s těmito institucemi uskutečňuje výměnné návštěvy, účastní se mezinárodních akcí a sám takové akce pořádá,
        m)   zakládá obchodní korporace za účelem vyvíjení vedlejší hospodářské činnosti.

§ 5
Výkon rybářského práva


Výkon rybářského práva povolují Svazu a jeho organizačním jednotkám příslušné orgány státní správy rybářství.

§ 6
Členství


(1)   Členství je dobrovolné.
(2)   Uchazeč o členství projevuje vůli být vázán Stanovami Svazu a dalšími vnitřními svazovými předpisy Svazu od okamžiku, kdy se stane členem.
(3)   Vznikem členství v pobočném spolku vzniká i členství ve Svazu jakožto hlavním spolku.
(4)   Členství může být:
        a)   řádné,
        b)   řádné bez práva na vydání povolenky k lovu ryb („udržovací“),
        c)   nezletilé osoby,
        d)   čestné.
        Na přijetí za řádného nebo nezletilého člena a na udělení čestného členství není právní nárok.
(5)   Člen může být organizován jen v jednom pobočném spolku (dále také „mateřský pobočný spolek“). Přestoupit do jiného pobočného spolku může za souhlasu přijímajícího pobočného spolku. Původní pobočný spolek je povinen vystavit potvrzení o stavu plnění povinností pro účely přestupu.
(6)   Řádným členem se může stát občan České republiky starší 18 let s místem trvalého pobytu na území České republiky, vedeným v registru obyvatel nebo cizinec, starší 18 let, kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky. O přijetí uchazeče za řádného člena rozhoduje výbor pobočného spolku na základě písemné přihlášky a čestného prohlášení. Je-li rozhodnuto o přijetí, vzniká uchazeči členství zaplacením stanoveného zápisného s výjimkou nezletilých členů do 15 let a členského příspěvku. Je-li rozhodnuto o nepřijetí, může se uchazeč odvolat k členské schůzi příslušného pobočného spolku, která rozhodne s konečnou platností.
(7)   Nezletilým členem se může stát občan České republiky s trvalým nebo cizinec s dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky, jež je mladší 18 roků a v roce, v němž se rozhoduje o jeho přijetí, dosáhne věku alespoň 8 roků. O vzniku členství nezletilé osoby rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor pobočného spolku. Nezletilí členové jsou organizováni ve dvou věkových kategoriích od 8 do 15 let a od 16 do 18 let, bráno po ročnících podle roku, v němž nezletilý člen dosáhne příslušného věku. Nezletilý člen nabývá řádné členství v první den kalendářního roku, v němž dosáhne 18 let věku.
(8)   Za mimořádné zásluhy o činnost Svazu nebo pobočného spolku může být uděleno čestné členství fyzické osobě starší 18 let s trvalým či dlouhodobým pobytem na území České republiky. O udělení čestného členství rozhoduje Svazový výbor.
(9)   Členství zaniká:
        a)   úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,
        b)   vystoupením, vyloučením nebo dalšími způsoby uvedenými ve Stanovách nebo v zákoně,
        c)   nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě stanovené předpisy Svazu.
(10)  Členství ve Svazu zaniká:
        a)   zánikem členství v pobočném spolku,
        b)   zánikem pobočného spolku bez právního nástupnictví,
        c)   vystoupením pobočného spolku ze Svazu.
(11)   Pobočné spolky vedou pro účely své činnosti neveřejný seznam řádných, nezletilých a čestných členů. Seznam členů vede za pobočné spolky vždy pověřený člen výboru pobočného spolku. Zápisy a výmazy v seznamu členů týkající se členství osob ve spolku se provádějí v souladu se zásadami zpracování osobních údajů upravenými právními akty Evropské unie, právním řádem České republiky a vnitřními předpisy Svazu. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost a na své náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení požádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokážou-li zájem hodný právní ochrany.

§ 7
Práva a povinnosti členů


(1)   Řádní členové mají právo:
        a)   účastnit se na členských schůzích projednávání všech otázek týkajících se pobočného spolku a Svazu a hlasovat o nich,
        b)   volit a být voleni do orgánů pobočného spolku a Svazu,
        c)   obracet se s dotazy, návrhy, podněty a stížnostmi na orgány pobočného spolku a Svazu,
        d)   požadovat na schůzích od funkcionářů pravidelné zprávy o činnosti pobočného spolku a Svazu,
        e)   požívat výhod členů Svazu a podílet se na užívání věcí a zařízení v rozsahu a způsobem upraveným rozhodnutím Svazového výboru,
        f)   účastnit se podniků a akcí pořádaných pobočnými spolky a Svazem,
        g)   na vydání povolenky k lovu při splnění podmínek § 7 odst. 6 Stanov. Členovi může být vydána povolenka k lovu ryb na revíry v užívání Svazu, nebo jeho organizačních jednotek pouze jeho mateřským pobočným spolkem,
        h)   vystoupit z pobočného spolku.
(2)   Právo hlasovat a právo volit vykonává člen osobně.
(3)   Nezletilí a čestní členové mají táž práva jako členové řádní, vyjma práva hlasování na členských schůzích (§ 7 odst. 1 písm. a) Stanov) a práva volit a být voleni do orgánů pobočného spolku a Svazu (§ 7 odst. 1 písm. b) Stanov).
(4)   Řádní členové a nezletilí členové mají především povinnost:
        a)   dodržovat obecně závazné právní předpisy o rybářství, jakož i Bližší podmínky výkonu rybářského práva, které jsou nedílnou součástí povolenky k lovu ryb,
        b)   řídit se Stanovami a dalšími svazovými předpisy a plnit povinnosti uložené orgány pobočného spolku a Svazu,
        c)   vystříhat se všeho, co by narušovalo dobrovolnou kázeň, zásady slušnosti a vzájemný respekt ve vztazích mezi rybáři a rybářskými organizacemi,
        d)   při lovu ryb a jiných vodních organizmů mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na rybářských revírech a členskou legitimaci a tyto doklady na požádání předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem, orgánům Policie České republiky nebo jiným ze zákona oprávněným osobám při výkonu opatření svěřených jim zákonem, především kontroly totožnosti osoby lovící ryby, kontroly provádění řádného lovu v souladu se zákonem a zadržení povolenky k lovu z důvodů vymezených v zákoně,
        e)   dbát o zvýšenou ochranu životního prostředí,
        f)   platit členské příspěvky, a to do konce února běžného roku,
        g)   odpovědně vykonávat funkce, do nichž byli zvoleni.
(5)   Čestní členové mají tytéž povinnosti jako členové řádní, vyjma povinností uvedených v § 7 odst. 4 písm. f) a g) Stanov.
(6)   Podmínky pro vydání povolenky k lovu ryb jsou:
        a)   uhrazený členský příspěvek,
        b)   platný rybářský lístek,
        c)   řádně vyplněný záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích včetně sumáře úlovků odevzdaný do 15 dnů po skončení platnosti povolenky, a to pro každou vydanou povolenku,
        d)   kárná bezúhonnost.
(7)   Za kárně bezúhonného se nepovažuje člen, kterému bylo uloženo kárné opatření nevydání nebo dočasné odnětí povolenky k lovu ryb a který toto kárné opatření nevykonal nebo kterému nebylo prominuto.

§ 8
Kárná odpovědnost


(1)   Za kárné provinění, kterým je zaviněné porušení jedné nebo více povinností nebo zásad stanovených v § 7 odst. 4 Stanov a v § 11 Stanov, může být členům a funkcionářům uloženo některé z těchto kárných opatření:
        a)   napomenutí,
        b)   nevydání nebo dočasné odnětí povolenky k lovu ryb,
        c)   odvolání z funkce,
        d)   vyloučení.
(2)   Jednotlivá kárná opatření lze ukládat pouze samostatně s výjimkou kárného opatření odvolání z funkce, vedle kterého lze uložit i některé z ostatních kárných opatření.
(3)   O kárných opatřeních rozhodují kárné orgány.
(4)   Kárné opatření nevydání nebo dočasné odnětí povolenky k lovu ryb spočívá v uložení zákazu lovu ryb v rybářských revírech přenechaných do užívání Svazu nebo pobočných spolků až na 3 roky. Doba zadržení povolenky při zjištění provinění do doby uložení kárného opatření nevydání nebo dočasné odnětí povolenky k lovu ryb pravomocným rozhodnutím kárného orgánu se započítává do uložené doby zákazu.
(5)   Bylo-li funkcionáři uloženo kárné opatření odvolání z funkce, může kandidovat na jakoukoli funkci v orgánech pobočného spolku nebo Svazu nejdříve po uplynutí 3 let ode dne účinnosti tohoto kárného opatření.
(6)   Člen může být vyloučen:
        a)   za soustavné porušování či za hrubé porušení členských povinností anebo za hrubé porušení zásad slušného soužití v rámci Svazu a pobočného spolku,
        b)   dopustí-li se jednání spočívajícího v maření výkonu uloženého kárného opatření,
        c)   byl-li pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
(7)   Bylo-li členu uloženo kárné opatření vyloučení, nesmí být přijat za člena žádným pobočným spolkem Svazu před uplynutím 3 roků ode dne účinnosti tohoto kárného opatření.
(8)   Odpovědnost za kárné provinění zaniká uplynutím doby 1 roku, která počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání kárného provinění.
(9)   Podmínky kárné odpovědnosti za kárná provinění a postup kárných orgánů v kárném řízení a při ukládání kárných opatření upravuje vnitřní předpis Svazu, kterým je Kárný řád.
(10)  Svazový výbor může na žádost kárně postiženého, podanou do třiceti dnů od právní moci rozhodnutí o uložení kárného opatření, rozhodnout o prominutí či zmírnění kárného opatření, svědčí-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele. Před svým rozhodnutím si Svazový výbor vyžádá vyjádření Svazové kárné komise.

§ 9
Členské legitimace, čestné odznaky a uznání


(1)   Členská legitimace je průkazem členství. Vydává ji Svazový výbor, vyplňuje a členu odevzdává výbor pobočného spolku. Při ukončení členství se členská legitimace, která je majetkem Svazu, vrací a ukládá u mateřského pobočného spolku.
(2)   Členům, kteří se významně zasloužili o rozvoj Svazu, uděluje Svaz čestné odznaky a uznání.
(3)   Čestné odznaky mohou být uděleny i jiným osobám a orgánům i organizacím zasloužilým o Svaz a rybářství.

§ 10
Náhrady funkcionářům


(1)   Funkce v orgánech pobočných spolků a Svazu jsou dobrovolné.
(2)   Za činnost spojenou s výkonem funkce přísluší funkcionáři nárok na odměnu upravenou vnitřními předpisy Svazu, případně rozhodnutími orgánů pobočného spolku nebo Svazu.

Č Á S T     D R U H Á
ORGANIZACE  SVAZU


§ 11
Zásady organizace


(1)   Svaz se člení na:
        a)   pobočné spolky s vnitřní strukturou (orgány) a
        b)   svazové orgány.
(2)   Organizační struktura Svazu, jakož i vnitrosvazový život, se uskutečňují na zásadách decentralizace, vnitrosvazové demokracie a jednoty organizačního seskupení. Přitom:
        a)   základní organizační jednotkou Svazu je pobočný spolek způsobilý nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat) v rozsahu vymezeném těmito Stanovami,
        b)   vnitrosvazová demokracie dává všem pobočným spolkům jejich začleněním do Svazu stejná práva a stejné povinnosti,
        c)   pobočné spolky nemohou vzájemně zasahovat do své působnosti mimo rámec vymezený Stanovami, Jednacím řádem a rozhodnutím o přenechání výkonu rybářského práva v rybářských revírech.
(3)   Zásady činnosti:
        a)   Rozhodnutí svazových orgánů jsou závazná pro všechny členy Svazu a dále pro orgány Svazu a pobočných spolků dotčených rozhodnutím.
        b)   Pobočné spolky i jednotliví členové mají právo obracet se k svazovým orgánům s podněty a připomínkami. Orgány Svazu a pobočných spolků jsou povinny vykládat veškerá podání podle jejich obsahu.
        c)   Svazové orgány jsou povinny respektovat stanovenou působnost pobočných spolků. Pobočné spolky, jejich orgány, funkcionáři a členové jsou povinni respektovat Svaz jako celek a zdržet se jakéhokoliv jednání, jež by bylo v rozporu se zájmy Svazu anebo by obcházelo působnost Svazu a jeho orgánů vymezenou Stanovami.
        d)   Orgány pobočných spolků a Svazu rozhodují usnesením, není-li vnitřními předpisy Svazu stanoveno jinak. Rozhodnutí orgánů pobočných spolků a Svazu lze napadnout odvoláním, pokud to vnitřní předpisy Svazu připouštějí.
(4)   Orgány Svazu a pobočných spolků:
        a)   rozhodují kolektivně ve sboru veřejným nebo tajným hlasováním; při rozhodování voleného orgánu veřejným hlasováním v případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy voleného orgánu,
        b)   mohou v případech hodných zvláštního zřetele rozhodovat mimo zasedání hlasováním per rollam (písemným) nebo s využitím technických prostředků (videokonference apod.), a to za podmínek upravených vnitřními předpisy Svazu,
        c)   jsou schopné usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhodují většinou hlasů zúčastněných členů, není-li ve Stanovách uvedeno jinak,
        d)   jsou obsazovány volbou,
        e)   v průběhu volebního období mohou být doplněny náhradníky tam, kde podle těchto Stanov dochází k jejich volbě. V takovém případě náhradníci nastupují v pořadí, v jakém byli zvoleni, jinak jim přísluší hlas poradní. Nelze-li uvolněné místo obsadit náhradníkem, provede se doplnění kooptací, o níž rozhoduje orgán, který má být takto doplněn,
        f)   o doplnění obsazení volbou nebo kooptací musí podat zprávu při nejbližší příležitosti členské schůzi příslušného pobočného spolku a v případě Svazové rady Svazovému výboru.
(5)   Orgány Svazu a pobočných spolků mohou rozhodovat hlasováním per rollam (písemným) mimo zasedání v odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele jako například v případě vyhlášení mimořádného stavu, pandemie apod. V takových případech zašle osoba nebo orgán (dále jen „navrhovatel“) oprávněná nebo oprávněný svolat zasedání orgánu Svazu nebo pobočného spolku písemný návrh na hlasování způsobem předpokládaným Stanovami nebo dalšími vnitřními předpisy Svazu. Návrh musí obsahovat alespoň:
        a)   plné znění navrhovaného rozhodnutí (usnesení),
        b)   údaj o lhůtě, ve které se mají členové nebo orgán, kterým je návrh adresován, k návrhu vyjádřit a která činí alespoň 15 dní od doručení návrhu členům nebo orgánu,
        c)   den, měsíc a rok učinění návrhu a
        d)   podpis navrhovatele.
Návrh v plném znění musí být učiněn na listině, přílohou které musí být podklady potřebné pro posouzení návrhu nebo údaj, kde jsou takové podklady uveřejněny. Nedoručí-li člen nebo orgán ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu svůj souhlas s návrhem navrhovateli, platí, že s návrhem nesouhlasí. Navrhovatel oznámí výsledek hlasování o návrhu písemně nejpozději ve lhůtě do 15 dnů od uplynutí lhůty k doručení souhlasu s návrhem. Byl-li návrh přijat, oznámí navrhovatel rovněž přijaté usnesení v plném znění.
(6)   Pokud členská schůze rozhodne v rozporu s obecně závazným právním předpisem, s těmito Stanovami, s Jednacím řádem, se Statutem výkonu rybářského práva na rybářských revírech Svazu nebo s Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na revírech Svazu, je Svazový výbor oprávněn takové rozhodnutí zrušit. Svazová Rada může účinnost takového rozhodnutí až do rozhodnutí Svazového výboru pozastavit.
(7)   Člen nesmí vykonávat více funkcí, jsou-li tyto funkce ve vzájemném kontrolním vztahu. Takové funkce nesmějí vykonávat ani členové, kteří jsou osobami blízkými ve smyslu ustanovení § 771 a následujících OZ.
(8)   Všichni členové volených orgánů Svazu a pobočných spolků a všichni funkcionáři jsou povinni zdržet se po dobu členství ve voleném orgánu nebo po dobu výkonu funkce jakékoliv výdělečné činnosti v oboru rybářství, která by byla vyvíjena přímo nebo nepřímo vůči Svazu nebo pobočným spolkům.
(9)   Každý člen voleného orgánu Svazu nebo pobočného spolku je povinen nejpozději do jednoho kalendářního měsíce od své volby do voleného orgánu předložit tomuto orgánu písemné prohlášení o tom, že splňuje veškeré zákonné podmínky stejně jako podmínky stanovené Stanovami nebo dalšími vnitřními předpisy Svazu pro členství ve voleném orgánu. Současně je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit porušení těchto podmínek volenému orgánu, jehož je členem.
(10)  Volební období všech volených orgánů Svazu a pobočných spolků je čtyřleté. Členství ve voleném orgánu zaniká nejpozději volbou nových členů do voleného orgánu, a to i v případě, koná-li se volba až po uplynutí stávajícího volebního období.
(11)  Orgány Svazu vykonávají svou působnost v rozsahu určeném Stanovami. Jejich jednání upravuje Jednací řád, případně další vnitřní předpisy Svazu.
(12)  Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým volenému orgánu pobočného spolku nebo Svazu, zaniká jeho funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení, neschválí-li příslušný volený orgán na žádost odstupujícího člena jiný zkrácení doby zániku funkce.

§ 12
Pobočné spolky


(1)   Pobočný spolek je základní organizační jednotkou Svazu. Spolčuje členy zpravidla v územním obvodu jedné nebo více obcí. V územním obvodu může být podle potřeby i více pobočných spolků. Pobočné spolky plní úkoly v rámci Stanov zcela samostatně. V zásadních otázkách svazového významu a ve vzájemné koordinaci jsou řízeny Svazovým výborem a Svazovou radou.
(2)   Ke vzniku pobočného spolku je zapotřebí souhlasu Svazového výboru. Návrh na založení pobočného spolku předkládá tomuto orgánu přípravný výbor zájemců s řádným odůvodněním. Do ustavující členské schůze jedná jménem vznikajícího pobočného spolku přípravný výbor. Návrh na založení pobočného spolku bude Svazovým výborem projednáván za předpokladu, že:
        a)   ke vzniku nového pobočného spolku nedojde rozdělením stávajícího pobočného spolku,
        b)   přípravný výbor zájemců předloží odůvodnění vzniku nového pobočného spolku s ověřenou podpisovou listinou zájemců s minimálním počtem 100 členů,
        c)   vznikem nového pobočného spolku nedojde k vynucenému dělení stávajícího rybářského revíru přenechaného Svazu nebo organizační jednotce,
        d)   vznikem nového pobočného spolku nedojde k požadavkům na dělení majetku stávajících pobočných spolků.
(3)   Pobočné spolky:
        a)   svou činností naplňují poslání Svazu, plní veškeré úkoly na základě vlastního plánu a rozpočtu a hospodaří na přenechaných rybářských revírech; mají přímé zastoupení ve Svazovém výboru; mají právo vznášet podněty a připomínky ke Svazovému výboru, Svazové radě a svazovému sekretariátu,
        b)   jsou způsobilé nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat) a jsou vlastníky veškerého majetku, který jim byl předán nebo který samy nabyly,
        c)   k jakémukoliv nakládání s veškerým majetkem ve spoluvlastnictví se Svazem nebo s majetkem, který nabyly do svého vlastnictví zcela nebo zčásti z prostředků Svazu (zcizení, přenechání do užívání jiné osobě, zatížení právy třetích osob apod.) musí mít předchozí souhlas Svazového výboru a souhlas členské schůze udělený dvoutřetinovou většinou hlasů zúčastněných členů.
(4)   Pobočné spolky Svazu s rozsáhlou členskou základnou nebo působící v územním obvodu více obcí mohou v zájmu úspěšného plnění úkolů a lepšího styku se členy zřizovat místní skupiny. Místní skupiny nejsou způsobilé nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat).
(5)   Pobočný spolek může zaniknout rozdělením, fúzí s jiným pobočným spolkem nebo zrušením, usnese-li se na tom členská schůze. K přijetí rozhodnutí je v těchto případech zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů zúčastněných členů. Podmínkou zániku pobočného spolku je vždy vypořádání veškerých závazků pobočného spolku vůči Svazu, které musí předcházet zániku pobočného spolku.
(6)   Pobočný spolek může být rozhodnutím Svazového výboru vyloučen ze Svazu, je-li jeho činnost v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, Stanovami nebo dalšími svazovými předpisy, anebo není-li pobočný spolek po delší dobu schopen plnit své poslání a úkoly. V takovém případě je pobočný spolek povinen vypořádat veškeré své závazky vůči Svazu nejpozději do 30 dnů ode dne vyloučení.
(7)   Název pobočného spolku musí obsahovat název Svazu (hlavního spolku), za kterým následují bez interpunkčního znaménka slova pobočný spolek a za nimi místní označení korespondující názvu města, městyse nebo obce (příklad názvu pobočného spolku: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Blansko). Seznam pobočných spolků s názvy přizpůsobenými příslušným ustanovením OZ, tvoří nedílnou přílohu č. 2 těchto Stanov.

§ 13
Orgány pobočného spolku a jeho odborný aparát


(1)   Orgány pobočného spolku jsou:
        a)   členská schůze, popřípadě schůze delegátů,
        b)   výbor,
        c)   předsednictvo výboru,
        d)   kontrolní a revizní komise a
        e)   statutární orgán.

§ 14
Členská schůze


(1)   Členská schůze je nejvyšším orgánem pobočného spolku.
(2)   Členskou schůzi svolává výbor pobočného spolku podle potřeby, nejméně jednou ročně jako výroční členskou schůzi. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů pobočného spolku. Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů na členskou schůzi, koná se náhradní členská schůze ve stejném místě o 15 minut později a v tomto případě je členská schůze schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti většiny členů.
(3)   Členská schůze se svolá vhodným způsobem nejméně 15 dnů před jejím konáním, z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad (návrh programu) jejího zasedání spolu s údaji o konání náhradní členské schůze.
(4)   Výbor pobočného spolku je povinen nejpozději do konce kalendářního roku vhodným způsobem zveřejnit návrh programu nadcházející členské schůze (výroční nebo náhradní) a členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění návrhu programu doplňující body programu. Po uplynutí jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění návrhu programu výbor pobočného spolku sestaví konečný návrh programu a tento zveřejní způsobem a ve lhůtě uvedených v odstavci 3.
(5)   Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech pobočného spolku a kontroluje plnění rozhodnutí orgánů pobočného spolku a Svazu.
       Členská schůze zejména:
        a)   projednává a schvaluje výroční zprávu výboru, účetní závěrku a zprávu kontrolní a revizní komise (výroční členská schůze),
        b)   projednává a schvaluje plán činnosti pobočného spolku a jeho rozpočet na běžný rok (výroční členská schůze),
        c)   usnáší se na návrzích pro Svazové orgány,
        d)   volí a odvolává členy výboru a kontrolní a revizní komise, rozhoduje o počtu členů jednotlivých volených orgánů,
        e)   volí delegáty na Sjezd svazu,
        f)   rozhoduje o zřízení místních skupin,
        g)   rozhoduje o rozdělení, sloučení či rozpuštění pobočného spolku,
        h)   rozhoduje o všech významných ekonomických aktivitách pobočného spolku, např. o založení obchodní společnosti nebo vstupu do obchodní společnosti, o převodu obchodního podílu atd. K takovým rozhodnutím je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů,
        i)   rozhoduje o zřizování odborného aparátu pobočného spolku a o způsobu odměňování.
(6)   Člen pobočného spolku může podat proti rozhodnutí členské schůze odvolání pouze z důvodu namítaného rozporu rozhodnutí s obecně závazným právním předpisem nebo s vnitřními předpisy Svazu. Odvolání se podává Svazovému výboru prostřednictvím výboru pobočného spolku.
(7)   Výroční členská schůze se koná nejpozději do konce měsíce března. Datum konání musí být výborem pobočného spolku nejméně 15 dní předem oznámeno svazovému sekretariátu. Členské schůze má právo se zúčastnit pověřený člen Svazové rady.
(8)   Za podmínek upravených v § 18 odst. 7 Stanov může členskou schůzi nahradit schůze delegátů. Delegáti vykonávají svá práva a povinnosti osobně.
(9)   Výbor pobočného spolku je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, požádá-li o to písemně alespoň polovina členů pobočného spolku nebo Svazová rada, a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné žádosti. Na konání mimořádné členské schůze se přiměřeně použijí ustanovení Stanov o konání řádné členské schůze. Zasedání mimořádné členské schůze může být odvoláno nebo odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k jeho svolání dal podnět. Program mimořádné členské schůze může být proti návrhu programu v podnětu k jejímu svolání změněn jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k jeho svolání dal podnět.

§ 15
Výbor


(1)   Výbor řídí činnost pobočného spolku mezi zasedáními členských schůzí.
(2)   Výbor se skládá z minimálně pěti členů. Je volen členskou schůzí.
(3)   Výbor volí na ustavující schůzi ze svého středu předsedu a jednatele a další funkcionáře výboru. Volí a odvolává funkcionáře výboru v průběhu volebního období.        Není-li rybářský hospodář ustanovený do funkce na základě obecně závazných právních předpisů o rybářství pro rybářský revír obhospodařovaný pobočným spolkem členem výboru tohoto pobočného spolku, má právo účastnit se schůzí jejího výboru s hlasem poradním.
(4)   Schůze výboru svolává předseda, a není-li to možné, jednatel, nejméně jednou za dva měsíce. Výbor zajišťuje plnění všech úkolů pobočného spolku, pokud nepatří do působnosti členské schůze. Hospodaří se svěřeným majetkem v souladu se Stanovami a dalšími vnitřními předpisy Svazu.
(5)   Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nejméně polovina členů. K platnosti usnesení je zapotřebí většiny přítomných členů výboru.
(6)   Mimořádné a neodkladné záležitosti patřící do působnosti výboru může rozhodnout předseda nebo jednatel s tím, že jsou povinni rozhodnutí předložit výboru ke schválení nejpozději do 10 dnů.
(7)   Výbor podává zprávy o své činnosti členské schůzi, které je zodpovědný. V rámci vnitřních předpisů Svazu podává potřebné informace svazovému sekretariátu jako podklad pro kontrolní, evidenční a řídící činnost Svazové rady a Svazového výboru.
(8)   Výbor rozhoduje o odměnách funkcionářů.
(9)   Výbor vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce, zejména rozhoduje o přijímání zaměstnanců, o jejich odměně a o rozvazování pracovněprávních vztahů.

§ 16
Předsednictvo výboru


(1)   Tam, kde je to účelné, může pobočný spolek zřídit předsednictvo výboru (dále jen „předsednictvo“). Předsednictvo se skládá zpravidla z předsedy, jednatele, účetního a rybářského hospodáře.
(2)   Předsednictvo řídí činnost pobočného spolku mezi schůzemi výboru. Rozhoduje o naléhavých záležitostech a předkládá svá rozhodnutí ke schválení výboru. K přijetí usnesení je třeba většiny všech členů předsednictva výboru.
(3)   Předsednictvo se schází podle potřeby, zpravidla však jednou za měsíc. Schůze předsednictva svolává a řídí předseda výboru.
(4)   Předsednictvo pravidelně podává výboru zprávy o své činnosti.

§ 17
Kontrolní a revizní komise


(1)   Kontrolní a revizní komise je dozorčím orgánem pobočného spolku, nezávislým na výboru či předsednictvu pobočného spolku.
(2)   Kontrolní a revizní komise je volena členskou schůzí. Skládá se ze tří až pěti členů. Na ustavující schůzi volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Volí a odvolává předsedu a místopředsedu kontrolní a revizní komise v průběhu volebního období.
(3)   Kontrolní a revizní komise podle potřeby, nejméně však jednou za půl roku, provádí revizi hospodaření pobočného spolku. Každé čtvrtletí provádí revizi pokladní hotovosti, z toho nejméně jednou revizi náhlou.
(4)   Kontrolní a revizní komise projednává finanční hospodaření pobočného spolku, hospodářský plán a plán úkolů na běžný rok, vyjadřuje se k nim a jejich plnění kontroluje. O výsledcích své činnosti informuje výbor a podává písemné zprávy členským schůzím. Souhrnnou písemnou zprávu o činnosti za celý rok předkládá výroční členské schůzi, jíž je za plnění svých úkolů odpovědná.
(5)   Členové kontrolní a revizní komise mají právo zúčastnit se schůzí výboru s hlasem poradním. Předseda kontrolní a revizní komise nebo jím pověřený člen této komise se zúčastňuje schůzí výboru a předsednictva s hlasem poradním. Na všechny schůze výboru a předsednictva musí být předseda kontrolní a revizní komise zván.
(6)   Ve své činnosti se kontrolní a revizní komise řídí obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy Svazu a pokyny Svazové kontrolní a revizní komise. Sleduje dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů Svazu v činnosti pobočného spolku.

§ 18
Místní skupiny


(1)   Místní skupiny vznikají především v pobočných spolcích s širokou členskou základnou nebo s působností na územním obvodu více obcí.
(2)   O vzniku místních skupin rozhoduje členská schůze pobočného spolku. Dojde-li ke vzniku místních skupin, pak každý člen pobočného spolku musí být zároveň členem některé z jejich místních skupin.
(3)   Místní skupina není způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Pobočný spolek má právo a povinnost řídit a kontrolovat činnost místních skupin a nese za ně odpovědnost.
(4)   Pobočný spolek může pověřit místní skupiny některými svými úkoly.
(5)   Vlastní činnost místní skupiny řídí výbor, který volí členská schůze místní skupiny. Výbor má tři až pět členů. Ze svého středu volí předsedu, jenž je zpravidla členem výboru pobočného spolku. Není-li členem výboru pobočného spolku předseda místní skupiny, je jím jiný člen výboru místní skupiny.
(6)   Výbor místní skupiny je za svou činnost odpovědný výboru pobočného spolku.
(7)   V pobočných spolcích, v nichž jsou zřízeny místní skupiny, lze místo členských schůzí konat schůze delegátů. Delegáti jsou voleni na členských schůzích místních skupin v počtu odpovídajícím principu poměrného zastoupení. Na konání členských schůzí a schůzí delegátů se použije přiměřeně úprava členské schůze.
(8)   O zrušení místních skupin rozhoduje členská schůze pobočného spolku, případně schůze delegátů. K rozhodnutí o zrušení je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů, případně delegátů.

§ 19
Svazové orgány


(1)   Svazovými orgány jsou:
        a)   sjezd,
        b)   svazový výbor,
        c)   svazová rada,
        d)   svazová kontrolní a revizní komise,
        e)   kárný senát,
        f)   svazová kárná komise a
        g)   statutární orgán.
(2)   Základním úkolem svazových orgánů je řídit a koordinovat činnost pobočných spolků, vytvářet předpoklady k provádění výkonu rybářského práva na úrovni odpovídající soudobým podmínkám a chránit a prosazovat zájmy Svazu a jeho organizačních jednotek.

§ 20
Sjezd


(1)   Sjezd je nejvyšším orgánem Svazu.
(2)   Sjezd se schází jednou za čtyři roky. Svolává jej Svazový výbor.
(3)   Sjezd tvoří delegáti zvolení pobočnými spolky, kteří vykonávají svá práva a povinnosti osobně. Delegát musí být členem pobočného spolku, za který je zvolen. Sjezd řídí pracovní předsednictvo zvolené delegáty Sjezdu. Svolání řádného Sjezdu oznámí Svazový výbor nejméně tři měsíce před termínem Sjezdu a uvede jeho program. Delegáti obdrží materiály řádného Sjezdu nejméně jeden měsíc před jeho konáním. Sjezd je schopen se usnášet, je-li přítomna většina zvolených delegátů. K přijetí usnesení je třeba většiny hlasů přítomných delegátů, není-li stanoveno jinak. Delegáti zvolení za každý pobočný spolek společně disponují počtem hlasů, který odpovídá počtu řádných členů pobočného spolku, za který jsou delegáti zvoleni, evidovaných k 31. 12. kalendářního roku předcházejícího Sjezdu.
(4)   Do působnosti Sjezdu náleží zejména:
        a)   schvalovat jednací řád Sjezdu,
        b)   stanovit hlavní zásady činnosti a hospodaření Svazu,
        c)   volit a odvolávat Svazovou radu, Svazovou kontrolní a revizní komisi, Svazovou kárnou komisi a Kárný senát, rozhodovat o počtu členů jednotlivých volených orgánů,
        d)   usnášet se o přijetí, změnách a doplňcích Stanov,
        e)   jednat a usnášet se o zprávách a návrzích Svazového výboru a Svazové kontrolní a revizní komise,
        f)   schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření Svazu, a to po slyšení Svazové kontrolní a revizní komise,
        g)   usnášet se o zásadních otázkách týkajících se rozsahu společné účasti na výkonu rybářského práva v rybářských revírech,
        h)   usnášet se o zásadních záležitostech hospodářské povahy,
        i)   usnášet se o zrušení Svazu či o jeho fúzi s jiným spolkem.
(5)   Mimořádný Sjezd svolává Svazový výbor v případě, usnese-li se na tom Svazový výbor dvoutřetinovou většinou všech hlasů, nebo žádá-li o to většina pobočných spolků, a to nejpozději do 6 měsíců od usnesení. Na konání mimořádného Sjezdu se přiměřeně použijí ustanovení Stanov o konání Sjezdu. Mimořádný sjezd může být odvolán nebo odložen jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k jeho svolání dal podnět. Program mimořádného Sjezdu může být proti návrhu programu v podnětu k jeho svolání změněn jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k jeho svolání dal podnět.

§ 21
Svazový výbor


(1)   Svazový výbor je řídícím orgánem Svazu mezi Sjezdy. Řídí a usměrňuje činnost všech organizačních jednotek Svazu.
(2)   Svazový výbor sestává z předsedů nebo jednatelů (statutárních orgánů) pobočných spolků a počet jeho členů odpovídá počtu pobočných spolků Svazu.
(3)   Nemohou-li se předseda nebo jednatel pobočného spolku zúčastnit jednání Svazového výboru osobně, mohou svým zastoupením písemně pověřit jiného člena výboru pobočného spolku.
(4)   Člen Svazového výboru si může po předchozím projednání na Svazovém sekretariátu přizvat k jednání Svazového výboru hosty.
(5)   Úkolem Svazového výboru je zejména:
        a)   připravit a svolávat Sjezd a zabezpečovat plnění jeho usnesení,
        b)   ukládat úkoly Svazové radě a kontrolovat jejich plnění,
        c)   schvalovat návrh ročního pracovního plánu a rozpočtu Svazu, po vyjádření Svazové kontrolní a revizní komise,
        d)   schvalovat výroční zprávy o činnosti, účetní závěrku a rozdělení tržeb za svazové povolenky pobočným spolkům, po vyjádření Svazové kontrolní a revizní komise,
        e)   hospodařit s majetkem Svazu,
        f)   stanovit výši členských příspěvků a zápisného i část příspěvků, které pobočné spolky odvádějí Svazu k úhradě celosvazových nákladů a stanovit ceny povolenek na následující rok,
        g)   rozhodovat o odvoláních podaných proti rozhodnutí Svazové rady,
        h)   rozhodovat o založení, sloučení, splynutí, rozdělení či zrušení obchodních společností s účastí Svazu,
        i)   udělovat svazová vyznamenání,
        j)   projednávat a předkládat sjezdu návrhy na úpravu způsobu společného výkonu rybářského práva na rybářských revírech Svazu,
        k)   zřizovat pro potřebu pobočných spolků svazové fondy,
        l)   ustavovat svazový sekretariát,
        m)   rozhodovat o odměnách funkcionářů Svazu,
        n)   vydávat další svazové předpisy (§32),
        o)   rozhodovat o udělení čestného členství,
        p)   rozhoduje o zrušení usnesení členské schůze pobočného spolku za podmínek upravených těmito Stanovami,
        q)   rozhodovat o krácení nebo nevydání čestných povolenek pobočnému spolku za neplnění obecně závazných právních předpisů, Stanov a dalších interních předpisů Svazu.
(6)   Svazový výbor se schází čtyřikrát do roka, pokud okolnosti nevyžadují další mimořádná zasedání. Schůze svolává předseda Svazové rady a není-li to možné místopředseda Svazové rady nebo hospodář Svazové rady nejméně 15 dní předem s návrhem programu jednání. Jednání řídí předseda a není-li to možné místopředseda Svazové rady nebo hospodář Svazové rady. Svazový výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
(7)   Svazový výbor je za svou činnost odpovědný Sjezdu.
(8)   Mimořádné zasedání Svazového výboru je povinen svolat předseda a není-li to možné místopředseda Svazové rady nebo hospodář Svazové rady, pokud o to požádá nejméně třetina pobočných spolků, a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné žádosti. Na konání mimořádného zasedání Svazového výboru se přiměřeně použijí ustanovení Stanov o konání zasedání Svazového výboru. Mimořádné zasedání Svazového výboru může být odvoláno nebo odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k jeho svolání dal podnět. Program mimořádného zasedání Svazového výboru může být proti návrhu programu v podnětu k jeho svolání změněn jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k jeho svolání dal podnět.

§ 22
Svazová rada


(1)   Svazová rada je výkonným orgánem Svazu.
(2)   Svazová rada se skládá z devíti členů volených Sjezdem. Sjezd volí předsedu Svazové rady přímou volbou z kandidátů navržených do Svazové rady. Po zvolení předsedy Svazové rady volí sjezd z ostatních kandidátů do Svazové rady zbývajících osm členů. Na ustavující schůzi volí Svazová rada ze svého středu místopředsedu a hospodáře. Předseda Svazové rady je současně předsedou Svazu.
(3)   Svazová rada řídí činnost mezi zasedáními Svazového výboru podle jeho rozhodnutí a pokynů. Rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny Sjezdu nebo Svazovému výboru.
(4)   V naléhavých případech může Svazová rada podmíněně rozhodnout i o věcech příslušejících do působnosti Svazového výboru. Rozhodnutí však musí předložit Svazovému výboru ke schválení na jeho nejbližší schůzi a není-li to možné, ke schválení mimo zasedání.
(5)   Svazová rada disponuje peněžními prostředky podle rozpočtu.
(6)   Úkolem Svazové rady je zejména:
        a)   zajišťovat, aby Svaz v rámci svého poslání a podle těchto Stanov poskytoval pobočným spolkům všestrannou pomoc, zejména v oblasti rybářské, vodoprávní a společenské problematiky, a v tomto duchu řídí a usměrňuje činnost svazového sekretariátu,
        b)   vykonává práva společníka v obchodních společnostech založených Svazem.
(7)   Svazová rada se schází nejméně 9 krát za rok. Svolává ji předseda a není-li to možné místopředseda Svazové rady nebo hospodář Svazové rady. Svazová rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů.
(8)   Za svou činnost Svazová rada odpovídá Svazovému výboru.

§ 23
Svazová kontrolní a revizní komise


(1)   Svazová kontrolní a revizní komise je nejvyšším dozorčím orgánem Svazu.
(2)   Svazová kontrolní a revizní komise se skládá z devíti až jedenácti členů volených Sjezdem. Sjezd může zvolit až dva náhradníky. Členové kontrolní a revizní komise volí na ustavující schůzi ze svého středu předsedu a místopředsedu, volí a odvolávají předsedu a místopředsedu v průběhu volebního období.
(3)   Svazová kontrolní a revizní komise je orgánem nezávislým na Svazovém výboru a Svazové radě.
(4)   Svazová kontrolní a revizní komise projednává plán hospodářské činnosti a rozpočet Svazu na běžný rok, vyjadřuje se k nim a jejich plnění kontroluje nejméně jednou za půl roku. Metodicky řídí činnost kontrolních a revizních komisí pobočných spolků. Nejméně jednou za volební období (jednou za čtyři roky) provádí periodickou kontrolu hospodaření a činnosti pobočných spolků. Soustavně kontroluje plnění usnesení Sjezdu. Na žádost Svazového výboru, případně Svazové rady provádí i jiné kontroly jak v působnosti Svazu, tak i v pobočných spolcích.
(5)   Svazová kontrolní a revizní komise se při své kontrolní činnosti řídí Stanovami, Jednacím řádem, Kontrolním řádem a dalšími vnitřními předpisy Svazu.
(6)   O výsledcích svých kontrol informuje Svazový výbor a Svazovou radu s návrhy na opatření.
(7)   Svazová kontrolní a revizní komise je za svou činnost odpovědna Sjezdu, jemuž předkládá souhrnnou písemnou zprávu o své činnosti za celé funkční období s příslušnými návrhy.
(8)   Členové Svazové kontrolní a revizní komise mají právo zúčastnit se zasedání Svazového výboru s hlasem poradním. Předseda Svazové kontrolní a revizní komise nebo jím pověřený člen této komise se zúčastňuje zasedání Svazového výboru a Svazové rady s hlasem poradním. Na všechna zasedání Svazového výboru a Svazové rady musí být předseda zván.

§ 24
Kárný senát


(1)   Kárný senát je odvolacím kárným orgánem Svazu, nezávislým na Svazovém výboru a Svazové radě.
(2)   Kárný senát se skládá z tří členů a jednoho náhradníka, volených Sjezdem. Členové Kárného senátu volí na ustavujícím zasedání ze svého středu předsedu. Volí a odvolává předsedu v průběhu volebního období.
(3)   Kárný senát rozhoduje ve tříčlenném senátu. Za svou činnost Kárný senát odpovídá Sjezdu, jemuž předkládá souhrnnou zprávu za celé funkční období.
(4)   Členem Kárného senátu se nemůže stát člen Svazové rady, Svazové kárné komise nebo osoba ustanovená do funkce Rybářské stráže.

§ 25
Svazová kárná komise


(1)   Svazová kárná komise je kárným orgánem Svazu, nezávislým na Svazovém výboru a Svazové radě.
(2)   Svazová kárná komise se skládá z devíti členů volených Sjezdem. Členové svazové kárné komise volí na ustavujícím zasedání ze svého středu předsedu a místopředsedu, volí a odvolávají předsedu a místopředsedu v průběhu volebního období.
(3)   Svazová kárná komise rozhoduje ve tříčlenných senátech.
(4)   Členem Svazové kárné komise se nemůže stát člen Svazové rady, Kárného senátu nebo osoba ustanovená do funkce Rybářské stráže.
(5)   Svazová kárná komise vede neveřejný seznam členů a funkcionářů Svazu, kterým bylo uloženo některé z kárných opatření uvedených v § 8 odst. 1 písm. b), písm. c) nebo písm. d) Stanov. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis Svazu, kterým je Kárný řád.

§ 26
Svazový sekretariát


(1)   Svazový sekretariát je administrativním pracovištěm Svazu.
(2)   Svazový sekretariát sestává z pracovníků, kteří jsou ke Svazu v pracovním poměru či v jiném pracovněprávním vztahu.
(3)   Vedoucím sekretariátu je tajemník Svazu, který za svou činnost odpovídá Svazové radě; předsedovi Svazu přísluší operativní řízení a kontrola tajemníka. Tajemníkovi jsou podřízení odborní referenti a administrativní pracovníci. Úkoly zaměstnavatele vůči pracovníkům sekretariátu, jakož i případným jiným zaměstnancům Svazu, plní Svazová rada.
(4)   Ve vztahu k pobočným spolkům má svazový sekretariát především tyto úkoly:
        a)   evidence a vzájemná koordinace pobočných spolků,
        b)   realizace finančních vztahů v rámci svazových předpisů,
        c)   metodické řízení a poradenská činnost v rámci jejich hospodaření na rybářských revírech,
        d)   zajišťování rybích násad,
        e)   provádění nebo zajištění vyžádaných odborných konzultací,
        f)   provádění nebo zajištění vyžádaného právního zastoupení,
        g)   obstarávání vnitrostátní a zahraniční obchodní činnosti.
(5)   V rámci celosvazové činnosti má svazový sekretariát především tyto úkoly:
        a)   zastupování a ochrana rybářských a svazových zájmů v celospolečenském dění,
        b)   uplatňování svazových zájmů při tvorbě příslušných právních norem,
        c)   zajišťování vnitrostátní a zahraniční obchodní činnosti,
        d)   spolupráce s odbornými pracovišti a odborníky v rybářství za účelem zkvalitňování výkonu rybářského práva,
        e)   činnost informativní a publikační.
(6)   Na potřebné konzultace se pro pracovníky sekretariátu zřizují poradní sbory složené jednak z rybářských odborníků, jednak z odborně zdatných členů pobočných spolků. Počet těchto poradních sborů a jejich členů, jakož i rozsah působnosti je upraven samostatným předpisem.
(7)   Pracovníci sekretariátu nemohou být členy Svazového výboru a Svazové rady.

§ 27
Statutární orgán


(1)   Statutární orgán Svazu je kolektivní tříčlenný orgán sestávající z předsedy Svazu, místopředsedy Svazu a hospodáře Svazu. Předsedou statutárního orgánu Svazu je předseda Svazu. Za Svaz jedná předseda Svazu, místopředseda Svazu a hospodář Svazu. Každý z nich jedná a podepisuje samostatně. Na základě plné moci udělené předsedou Svazu může za Svaz jednat a podepisovat kterýkoliv další člen Svazové rady nebo zaměstnanec Svazu. Pouze v případech, kdy obecně závazné právní předpisy, tyto Stanovy, Jednací řád či jiné vnitřní předpisy Svazu stanoví pro právní jednání písemnou formu, jednají a podepisují za Svaz dva členové statutárního orgánu společně.
(2)   Statutární orgán pobočného spolku je kolektivní dvoučlenný orgán sestávající z předsedy pobočného spolku a jednatele pobočného spolku. Za pobočný spolek jedná předseda pobočného spolku a jednatel pobočného spolku. Každý z nich jedná a podpisuje samostatně. Na základě plné moci udělené předsedou pobočného spolku může za pobočný spolek jednat a podepisovat kterýkoliv další člen výboru pobočného spolku nebo zaměstnanec pobočného spolku. Pouze v případech, kdy obecně závazné právní předpisy, tyto Stanovy, Jednací řád či jiné vnitřní předpisy Svazu stanoví pro právní jednání písemnou formu, jednají a podepisují za pobočný spolek předseda pobočného spolku a jednatel pobočného spolku společně.
(3)   Statutární orgán Svazu a pobočného spolku rozhoduje ve sboru.

Č Á S T     T Ř E T Í
SPOLEČNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ


§ 28
Hospodaření a majetek Svazu


(1)   Svaz a pobočné spolky hospodaří podle vlastních rozpočtů. Hospodaření pobočných spolků se řídí obecně závaznými právními předpisy a svazovými předpisy a je zcela samostatné a nezávislé na hospodaření Svazu s výjimkou případů nakládání s majetkem:
        a)   ve spoluvlastnictví pobočného spolku a Svazu, které se řídí obecně závaznými právními předpisy, především OZ nebo
        b)   nabytým pobočným spolkem zcela nebo zčásti z prostředků Svazu, které se řídí svazovými předpisy.
(2)   Svaz a pobočné spolky sestavují vlastní rozpočet a účetní závěrku a podávají daňová přiznání dle příslušných právních předpisů.
(3)   Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku neručí Svaz za dluhy pobočného spolku.
(4)   Svaz a pobočné spolky získávají finanční prostředky pro svou činnost zejména:
        a)   z členských příspěvků (členství, zápisné),
        b)   z dalších plateb od členů souvisejících s odborným vzděláváním (úhrady za odborné školení a náklady s ním spojené),
        c)   z podílů z příjmů za povolenky na zarybňování rybářských revírů,
        d)   ze svazových a jiných příspěvků,
        e)   z náhrad poskytnutých za škody na rybářských revírech a rybochovných zařízeních,
        f)   z dalších zdrojů (sponzorské dary, atd.),
        g)   z vedlejší hospodářské činnosti, zejména prodeje násadových ryb jiným organizačním jednotkám Svazu na zarybňování sportovních revírů a rybochovných zařízení za ceny dle platného ceníku Svazu; prodeje rybích násad a rybářských produktů dalším subjektům.
(5)   Výši členských příspěvků stanovuje Svazový výbor. Ten také stanoví, jakou část příspěvků odvádějí pobočné spolky příslušnému orgánu Svazu.

§ 29
Právní osobnost Svazu a pobočných spolků


(1)   Právní osobnost (způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti) pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti Svazu.
(2)   Pobočný spolek má práva a povinnosti a nabývá je v rozsahu určeném těmito Stanovami a zapsaném ve veřejném rejstříku.
(3)   Pobočný spolek nesmí sám bez splnění podmínek uvedených v § 12 odst. 3 písm. c) Stanov:
        a)   nakládat s majetkem Svazu,
        b)   nakládat s majetkem ve spoluvlastnictví Svazu a pobočného spolku,
        c)   nakládat s majetkem, který zcela nebo zčásti nabyl z prostředků Svazu,
        d)   přijímat jakákoliv plnění určená Svazu,
        e)   zavazovat se za Svaz,
        f)   právně jednat ve věcech náležejících do působnosti Svazu.
(4)   Svaz neodpovídá a neručí za dluhy (závazky) vzniklé v důsledku porušení omezení právní osobnosti pobočného spolku upravené v odst. 3 pod písmeny a) až f) tohoto ustanovení.

§ 30
Informování členů


(1)   K projednávání důležitých otázek za účelem zvýšení informovanosti členské základny svolává Svaz podle potřeby aktivy funkcionářů pobočných spolků. Obdobné aktivy svolává též Svazová kontrolní a revizní komise.
(2)   Svaz vydává podle možností vlastní periodikum.
(3)   Usnesení orgánů týkající se členů, jakož i jiné skutečnosti, jsou členům oznamovány písemně (v listinné nebo elektronické podobě), členskými zprávami, oběžníkem nebo jiným vhodným způsobem.

§ 31
Zrušení Svazu


(1)   Svaz lze zrušit, usnese-li se na jeho zrušení či na jeho fúzi s jiným spolkem alespoň tříčtvrtinová většina hlasů delegátů přítomných na Sjezdu.
(2)   Svaz může být zrušen rovněž rozhodnutím orgánu státní správy.
(3)   S majetkem Svazu se při jeho zrušení naloží podle rozhodnutí Sjezdu.

§ 32
Další svazové předpisy


(1)   Dalšími vnitřními závaznými předpisy Svazu, které stanoví podrobnosti k jednotlivým ustanovením Stanov, jsou:
        a)   Jednací řád,
        b)   Statut výkonu rybářského práva na rybářských revírech Svazu,
        c)   Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech, ve kterých byl Svazu nebo jeho organizačním jednotkám příslušnými orgány státní správy rybářství povolen výkon rybářského práva a které jsou nedílnou součástí povolenky,
        d)   Organizační řád svazového sekretariátu,
        e)   Kárný řád,
        f)   Kontrolní řád,
        g)   případně další vnitřní předpisy Svazu schválené příslušnými svazovými orgány.
(2)   Bližší podmínky výkonu rybářského práva v rybářských revírech jsou nedílnou součástí povolenky k lovu.

§ 33
Změny Stanov


Nezbytné změny Stanov, jejichž potřeba vyplyne z obecně závazných právních předpisů či z rozhodnutí státních orgánů, může v období mezi Sjezdy provést Svazový výbor s tím, že je potvrdí nejbližší Sjezd.

§ 34
Přechodná a závěrečná ustanovení


(1)   Změny stanov schválené usnesením na mimořádném Sjezdu Svazu, konaným dne 12. 6. 2021 v Brně, nabývají účinnosti dnem 12. 6. 2021.
(2)   Toto úplné znění Stanov včetně změn schválených usnesením na mimořádném Sjezdu Svazu konaným dne 12. 6. 2021 v Brně zcela nahrazuje dosavadní Stanovy ve znění účinném ode dne 1. 1. 2020.

Přílohy


č. 1   Seznam živností s obory činnosti
č. 2   Seznam pobočných spolků s názvy přizpůsobeným příslušným ustanovením OZ

Mgr. Jiří Ryšánek                       Ing. Miroslav Láníček
předseda Svazu                          místopředseda Svazu


Příloha č. 1
Seznam živností s obory činnosti


  ...

Příloha č. 2
Seznam pobočných spolků s názvy přizpůsobeným příslušným ustanovením OZ


Hlavní spolek:   Moravský rybářský svaz, z.s.
         Sídlo: Soběšická 1325/83, Brno, 613 00
         IČO: 00434159
Pobočné spolky - organizační jednotky (počet 102):
  1.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Adamov
         IČO: 00546691
  2.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Batelov
         IČO: 00546704
  3.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Blansko
         IČO: 00546712
  4.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Bojkovice
         IČO: 00546721
  5.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Boskovice
         IČO: 00546755
  6.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Brno 1
         IČO: 00546798
  7.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Brno 2
         IČO: 00546801
  8.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Brno 3
         IČO: 00546810
  9.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Brno 4
         IČO: 00546828
 10.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Brno 5
         IČO: 00546836
 11.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Brtnice
         IČO: 00548057
 12.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Brumovice
         IČO: 60680792
 13.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Břeclav
         IČO: 00546925
 14.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Bystřice nad Pernštejnem
         IČO: 00547921
 15.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Bystřice pod Hostýnem
         IČO: 60382813
 16.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Dolní Kounice
         IČO: 00546844
 17.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Dolní Loučky
         IČO: 00547930
 18.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Dolní Rožínka
         IČO: 00547948
 19.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Dubňany
         IČO: 47898950
 20.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Hluk
         IČO: 60575875
 21.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Hodonín
         IČO: 00547069
 22.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov
         IČO: 00547964
 23.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Hrotovice
         IČO: 00547972
 24.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Hrušovany nad Jevišovkou
         IČO: 00546933
 25.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Hustopeče
         IČO: 00547051
 26.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Chropyně
         IČO: 00547981
 27.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Ivančice
         IČO: 00546852
 28.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Jaroměřice nad Rokytnou
         IČO: 00547999
 29.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Jemnice
         IČO: 00548006
 30.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Jevišovice
         IČO: 00548014
 31.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Jihlava
         IČO: 00548022
 32.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Jimramov
         IČO: 00548031
 33.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Konice
         IČO: 00548049
 34.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kostelany nad Moravou
         IČO: 75011379
 35.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kostice
         IČO: 70947686
 36.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kovalovice
         IČO: 49460421
 37.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kroměříž
         IČO: 00548073
 38.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kunovice
         IČO: 00548081
 39.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kvasice
         IČO: 60575565
 40.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kyjov
         IČO: 00557234
 41.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Lanžhot
         IČO: 00546992
 42.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Lednice
         IČO: 49137093
 43.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Letovice
         IČO: 00546763
 44.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Mikulov
         IČO: 00546941
 45.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Mohelno
         IČO: 00548103
 46.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Moravská Nová Ves
         IČO: 00546950
 47.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Moravské Budějovice
         IČO: 00548111
 48.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Moravský Krumlov
         IČO: 00548120
 49.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Mrákotín
         IČO: 00548138
 50.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Náměšť nad Oslavou
         IČO: 00548146
 51.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Nedakonice
         IČO: 00548154
 52.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Nedvědice
         IČO: 00557161
 53.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Němčice nad Hanou
         IČO: 00557170
 54.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Nová Ves
         IČO: 00546861
 55.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Nové Město na Moravě
         IČO: 00557188
 56.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Olešnice
         IČO: 00546771
 57.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Oslavany
         IČO: 00546879
 58.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Osvětimany
         IČO: 00548065
 59.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Otrokovice
         IČO: 00547042
 60.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Podivín
         IČO: 00546968
 61.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Pohořelice
         IČO: 00546976
 62.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Police
         IČO: 00557196
 63.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Prostějov
         IČO: 00557218
 64.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Rájec-Jestřebí
         IČO: 00546780
 65.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Rajhrad
         IČO: 01172778
 66.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Rakvice
         IČO: 65805143
 67.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Ratíškovice
         IČO: 61392456
 68.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Rosice
         IČO: 00546887
 69.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Rouchovany
         IČO: 00557226
 70.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Rudíkov
         IČO: 60417935
 71.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Sehradice
         IČO: 65792335
 72.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Slavičín
         IČO: 00557242
 73.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Slavkov u Brna
         IČO: 00557251
 74.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Staré Město
         IČO: 00557269
 75.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Strážnice
         IČO: 00557277
 76.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Svratka
         IČO: 00557285
 77.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Šlapanice
         IČO: 00546895
 78.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Telč
         IČO: 00557293
 79.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Tišnov
         IČO: 00546909
 80.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Třebíč
         IČO: 00557307
 81.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Třešť
         IČO: 00557315
 82.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Tvrdonice
         IČO: 70947058
 83.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Týnec
         IČO: 70949379
 84.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Uherské Hradiště
         IČO: 00557323
 85.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Uherský Brod
         IČO: 00557331
 86.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Uherský Ostroh
         IČO: 00557340
 87.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Velká Bíteš
         IČO: 00557358
 88.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Velké Bílovice
         IČO: 00557366
 89.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Velké Meziříčí
         IČO: 00557374
 90.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Veselí nad Moravou
         IČO: 00557391
 91.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Veverská Bítýška
         IČO: 00546917
 92.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Vír
         IČO: 00557404
 93.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Vracov
         IČO: 70802611
 94.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Vranov nad Dyjí
         IČO: 00557412
 95.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Vranovice
         IČO: 00546984
 96.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Vyškov
         IČO: 00557421
 97.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Zaječí
         IČO: 22908048
 98.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Zlín
         IČO: 00547956
 99.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Znojmo
         IČO: 00557439
100.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Ždánice
         IČO: 00557455
101.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Žďár nad Sázavou
         IČO: 00557447
102.  Název: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Želetava
         IČO: 67024173

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky