Ceny povolenek - MRS, z. s. pobočný spolek Vyškov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 
 
 
 

Na základě usnesení Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z. s. (dále jen „MRS“) ze dne 16. 6. 2022 a usnesení Svazového výboru MRS konaného 22. 9. 2022 platí pro rok 2023 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

1. Členské příspěvky:

Kategorie

Cena v KČ

Dospělí

1.300,-

Udržovací

500,-

Mládež

200,-

- Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku.
- Kategorie "Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.300,-Kč.
- Kategorie "Mládež" zahrnuje členy do 15 let věku.
- Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku dle § 7, odst. 4, písm f), Stanov MRS.

2. Zápisné:

Kategorie

Cena v KČ

Dospělí a mládež 16–18 let

1.000,-

Zápisné hradí vždy:
Žadatel o členství - nový člen - dle § 6, odst. 6 Stanov MRS.
Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 6, odst. 9, písm. c), Stanov MRS.

3. Ceny povolenek pro „Členy“ (pro členy MRS a ČRS):

Druh povoleníí

MP

MP republiková

P

P republiková

Roční

1.100,-

4.150,-

1.100,-

4.350,-

Poloviční

500,-

x

500,-

x

Měsíční

650,-

x

650,-

x

Týdenní

400,-

x

400,-

x

Denní

150,-

x

150,-

x

Mládež

300,-

x

300,-

x

Podle Statutu rybolovu držitelů celorepublikových povolenek platí, že cena povolenky je jednotná pro všechny věkové kategorie rybářů a je tvořena součtem ceny příslušné celosvazové povolenky ČRS, ceny příslušné svazové povolenky MRS a dohodnutého režijního poplatku. Cena celosvazové povolenky ČRS je 2.950,- Kč (pro MP) a 3.150,- Kč (pro P), v MRS je cena 1.100,- (pro MP i P), režijní poplatek je 100,- Kč.

K ceně povolenek je účtována částka (pokud rybařící již nemá Bližší podmínky z minulého roku):
15,-Kč za Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových
10,-Kč za Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech pstruhových

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku!!!
Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku. „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.
- Pobočný spolek může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků PS.
- Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.
- Člen MRS může získat povolenku k lovu (i krátkodobou) jen u svého mateřského pobočného spolku dle § 7, odst. 1, písm. g) Stanov MRS.
- Člen ČRS může získat povolenku k lovu u kteréhokoliv prodejce: sekretariát svazu, pobočné spolky, Pálava, spol. s r. o., Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel: 608 983 884, nebo Josef Gomola, Havlíčkovo nábřeží 142, Vranov nad Dyjí, tel: 606 738 536, gomola.p@centrum.cz.

4. Ceny povolenek pro „Nečleny“ (pro nečleny, pro členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky):

Druh povolenky

MP

P

Roční

5.000,-

6.000,-

Měsíční

3.000,-

4.000,-

Týdenní

1.000,-

1.500,-

Denní

400,-

600,-

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku!!!
Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.
„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.
- Nečlen může získat povolenku u kteréhokoliv prodejce: sekretariát svazu, pobočné spolky, Pálava, spol. s r. o., Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel: 608 983 884, nebo Josef Gomola, Havlíčkovo nábřeží 142, Vranov nad Dyjí, tel: 606 738 536, gomola.p@centrum.cz

Všeobecné informace:

  • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.

  • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.

  • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.


Legenda:

  • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS.

  • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS.

  • MP republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS.

  • P republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky